نظرات مشتريان:
تا كنون نظري در مورد اين كالا ارائه نگرديده است.
براي ارائه نظر خود لطفاً وارد سيستم شويد.

از آینه بپرس، (رمان) شهلا شفیق

150 kr

 از آینه بپرس
نویسنده: شهلا شفیق
978-91-85463-79-4شابک:
نوع جلد: گالينگور
ناشر: نشر باران
تعداد صفحات: 157
تعداد جلد: 1
سال چاپ: 2017
سایز کتاب: رقعي
ویرایش: اول
وزن: 300

 

شــهلا شــفيق، داســتان‌نویس و پژوهشــگر از ســال  1982در پاريــس زندگــی می‌کنــد و در عرصــه آمــوزش در زمينــه‌ی مســائل بـين‌فرهنگــی فعــال اســت. تــا بــه امــروز از او، بــه زبــان فرانســه، کتاب‌های «زن و بازگشــت اســلام» (1991) ؛ «زنان تحــت حجــاب، در برابــر قانــون اســلام» (همــراه فرهــاد خـسـرو خــاورـ 1995)؛ «انســان نويــن اســلامی ـ زنــدان سياســی در ايــران» (2002)؛»جاده‌ها و مه» (مجموعه داستان 2002)»اسلام سياسی،سکس و جنسيت در پرتو تجربه ايران» (2011) «از آينه بپرس» (رمان ،2015)انتشار يافته است.
تاکنون  از شهلا شفيق، جستارهای «زنــان و اســلام سياســی» (انتشــارات خــاوران،2000)؛ «توتاليتاريسم اسلامی، پندار يا واقعيت» (خاوران 2005)؛ «اسلام سياسی، جنسيت و جنس گونگی| (خاوران 2013)؛ و مجموعه داستان‌های «جــاده و مــه» (نــشر ســهراب،1998)؛ «ســوگ» (خاوران2000)  و  «ازآنجا و از اينجا» (خاوران 2010) بــه زبــان فارســی منتـشـر شــده اســت.