بازتاب جنیست، اسطوره و خائوس
دوشنبه ، 15 مهر 1392 ، 13:29

بررسی مجموعه شعر سینیور سروده لیلی گله داران

«سینیور» پیشوند مذکر خطابی در زبان های لاتین است. ضمیر شناخته‌ای که عنوان این مجموعه شعر است و در زبان فارسی «آقا» معنا می‌دهد.


در زبان هایی که مسیحیان به آن سخن می‌گویند به معنای مسیح و گاه خداست. از آنجا که شاعر مجموعه، یک زن است و غالب فضاهای عینی و ذهنی شعرها فضاها و دیالوگ‌های زنانه را دربردارد؛ متناقض نمای مشخص نام مجموعه و پیشفرض‌های ما راه را در بررسی پدیده‌های موجود در اثر، در مصاف جنسیت می‌گشاید. وقتی جنسیت در مصاف جنسیت، اسطوره و خدا قرار می‌گیرد و این همانی نرینه‌گی با همه چیز حتا استحاله مادینه‌گی به آن صورت می‌پذیرد.

 

جهت مطالعه کامل مقاله کلیک نمایید