رباب محب

رباب محب، شاعر ساکن سوئد، متولد سال 1332 شهر اهواز است. از او تا بهحال مجموعه شعرهای «بهار در چشم توست»(استکهلم (1371، وارینیا(نشر باران، استکهلم 1373)، «آنام کوچک خدا»(استکهلم 1375،) «زنجمورههای مخدوش»(نشر قلم، گوتنبرگ 1377)، «کلاستروفوبی تن»(همراه با سهراب مازندرانی و سهراب رحیمی، نشر رویا و VIJ، استکهلم 1377)، «پس از این اگر از هراس خالی بمانم»(نشر لاجورد، تهران 1383)، «ر»(نشر دریا 5831) و «از زهدان مادرم تا باب تمثیلات»(نشر دریا، 1386) و «پاورقی» (نشر باران 1387) منتشر شده است.  از رباب محب همچنین داستانی تحت عنوان «با دستهای کوچک بهخانه برمیگردیم» برای نوجوانان(نشر نگاه، ایران 1358) و «پری دریایی هانس، معرفی شیوههای آموزشی و تربیتی کودکان اوتیزم»(نشر لاجورد ایران، 1381) منتشر شده است