اکبر ایلبیگی

اکبر ایلبیگی در سال 1338 در تربت حیدریه متولد شد. وی از سال 1367 تا به امروز در کشور هلند زندگی میکند. در کارنامهی ادبی او سه دفتر شعر به نامهای «در جستوجوی کلمات (1372، چاپ آرش)، «آبهای آینهدار» (1374) و «این شعرها را چون آینه دان» (1378، نشر باران) وجود دارد