سردار صالحي

سردار صالحي نویسنده مقیم هلند است. از اوکتابهای زیادی منتشر شده است از جمله:
کجای دکتر، چارپاره، داستان مانا، آنسوی مرداب، ماهیگیری در بار زرافه، ميان دو دنيا،  نه توي عشق و كين تعزيه داران،  صبح موالي به خير، تقاص طلبي نوستالژيك: سالگردان در مدينه النحاس،  در باغ شهرزاد، شهريار شر، قلندرانه ها: دعوت به شاه كشان، سير و پرسه در متون:  پيشگفتار از پس شانه ي شاه و زندگي مليجك