حسین نوش‌آذر

حسین نوش‌آذر داستان‌نویس مقیم آلمان. نشر باران تاکنون کتابهای زیر را ازاین نویسنده منتشر کرده است:اجاره نشین بیگانه، تأملی بر تنهایی، سر سفره خویشان، نامه های یک تمساح به همزادش، و کتابهای زیر نیزازاین نویسنده در امریکا منتشر شده است: نه دیگر تک نه دیگر تاب، نشر کتاب، دیوارهای سایه دار،انتشارات تصویر و یک روز آفتابی، نشر ری را. حسین نوش آذر همچنین فصلنامه ادبی سنگ را در دوازده شماره همراه با بهروز شیدا و عباس صفاری سردبیری کرده است