احمد علوی

احمد علوی، نویسندهی مقیم سوئد، در رشتهی اقتصاد، مدیریت و همچنین فلسفه در ایران تحصیل کرده است. علوی مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه استکهلم دریافت کرده است. این نویسنده که از فعالان سیاسی و حقوق بشری است، در حال حاضر در رشتههای اقتصاد مالی، مدیریت ریسک و همچنین روششناسی علمی و فلسفهی علوم اجتماعی در سوئد تدریس میکند. او دارای تالیفاتی در زمینهی امور اقتصادی و اجتماعی است. از این نویسنده دوکتاب «داوری در داوری زنان» و «شناخت شناسی نواندیشی دینی در ایران» توسط نشر باران از او منتشر شده است