انوش صالحی

انوش صالحی، داستان نویس و پژوهشگر تاریخ معاصر در سال 1344 در گیلان متولد شده است. نخستین اثر وی، کتاب «راوی بهاران»، سرگذشت کرامت دانشیان است که توسط نشر قطره در ایران منتشر شد. کتاب «مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی» و کتاب «اسم شب، سیاهکل» توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است. کتاب «مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی»، شرح مبسوطی است از زندگی و اثارش . شعاعیان از معدود مبارزان سیاسی چند دهه ی اخیر بود که به طور همزمان به مبارزه علیه استبداد سلطنتی و استبداد ایدئولوژیک می پرداخت ان هم در شرایطی که متفاوت بودن در اندیشه ی چپ همراه با بحث و نظر انتقادی امری دشوار و پر هزینه به شمار می امد. در کتاب اسم شب، سیاهکل هم انوش پس از انتشار کتاب «مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی»، به سراغ سرگذشت جنبش چریکی ایران رفته و در غیبت یک تاریخ منصفانه از این جنبش، کوشیده است تا به سهم خود، به جامعه فارسی‌زبان، روشنفکران و آیندگان، تصویری دقیق و مستند از چرایی و چگونگی تشکیل این جنبش و پستی و بلندی‌های آن بدهد.