جهانگیر اسماعیل پور

جهانگیر اسماعیل پور 51 ساله است. او از سال 1356 همکاری خود با سازمان فدایی را آغاز می کند و پس از انقلاب چند بار به لیل فعالیت سیاسی باز داشت می‌شود تا این که آخرین بار در سال 1361 دستگیر می‌شود تا سال 1367 در زندان می ماند.
سال 1996 بهشکل غیر قانونی از ایران خارج می‌شود و در حال حاضر در هلند زندگی می‌کند