اکبر ذوالقرنین

اکبر ذوالقرنین، شاعر و داستان‌نویس، سال ۱323 در شهر همدان متولد شده است. او از سال ۱976 در سوئد زندگی می‌کند و در کارنامه‌ی ادبی‌اش هفت دفتر شعر با نام‌های «مثل رهوار نسیم» (۱976)، «سحر» (۱98۱)، «دنیا سرزمین کوچکی است» (۱985)، «دنیای کوچک ما» (۱987)، «با زبان گلها» (۱992)، «نان و ترانه» (۱996) و «این سکته‌ی بد مصب» (20۱0) وجود دارد. از اکبر ذوالقرنین مجموعه داستان برمی‌گردیم ایران در سال 2002 و ترجمه‌ی نمایشنامه‌ی «بیگانه» نوشته‌ی آلان ادوال به فارسی منتشر شده است