اسد سیف

اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر ساکن آلمان است. از او تا حال کتاب «اسلامی نویسی» (بررسی دو دهه ادبیات حکومتی در ایران. نشر باران. ۱999)، «ذهن در بند» (مجموعه مقاله. نشر باران. 2002) و «زمینه و پیشینه اندیشه‌ستیزی در ایران» (مجموعه مقاله. نشر فروغ. 2004) منتشر شده است