احمد موسوی

احمد موسوی، نویسنده‌ی «شب بخیر رفیق»، در کتاب خود از دهه‌ی ۱360 می‌گوید و به ترسیم زندان‌های جمهوری اسلامی و فضای سیاسی آن دوره در قالب خاطرات شخصی‌اش می‌پردازد.
او بیش از ده سال به دلیل فعالیت سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی؛ زندان بندر انزلی، رشت، لاهیجان، چالوس، قزلحصار و ... به‌سر برده است.