اتابك فتح الله زاده

اتابك فتحاللهزاده، متولد 1337 خلخال است. او که عضو سابق سازمان فدائيان خلق (اكثريت) بود، ماجراى مهاجرت خود و اعضاى اين سازمان را از ايران به شوروى در کتابی به نام «خانهى دايى يوسف» شرح مىدهد. مهاجران سياسى كه از ايران به شوروى سابق مىگريختند آنجا را «خانهى دايى يوسف» مىناميدند .

 

از اتابك فتحاللهزاده چند کتاب دیگر نیز منتشر شده که از آن جمله است: «اجاق سرد همسایه» (این کتاب روایت افرادی است که با افکار کمونیستی و پس از شکست فرقه دمکرات آذربایجان در سال ۱۳۲۵ و با رویای زندگی در کشور شوراها در دوران شوروی سابق، در زمان استالین به روسیه گریختند) و «در ماگادان كسی پیر نمی‌شود» (یادمانده‌های دكتر عطاء صفوی از اردوگاه‌های دایی یوسف).