رضا قاسمی

رضا قاسمی نویسنده، شاعر و نوازنده مقیم پاریس است. از نويسنده کارهای زیر تاکنون منتشر شده است:

همنوايی شبانه‌ی اركستر چوب‌ها (رمان) نشر كتاب، 1996 ، آمريكا. انتشارات نيلوفر، 1380 ـ تهران، چاه بابل (رمان) نشرباران، ۱۹۹۹سوئد. (چاپ دوم 2011)، ماهان كوشيار (نمايشنامه) ، نشرباران ،1994 ، سوئد.، معمای ماهيار معمار(نمايشنامه)، انتشارات خاوران 1371 ، پاريس. انتشارات نيلوفر، 1383 تهران، حركت با شماست مركوشيو(شامل سه نمايشنامه:
ـ نامه‌هايی بدون تاريخ از من به خانواده‌ام و بالعكس، ـ كسوف، ـ ‌‌حركت با شماست مركوشيو) انتشارات خاوران
1371، پاريس. انتشارات نيلوفر، 1383، تهران.، تمثال (نمايشنامه) ‌نشرباران 1995 ، سوئد.، چو ضحاك شد بر جهان شهريار(نمايشنامه)، كتاب نقطه، 1997، پاريس. ، لکنت(دفتر شعر)، انتشارات خاوران، 2001 پاريس.، کتاب «از» ها، نشر انترنتی، 2011 ، سایت دوات. 

نامکانی در اشغال کبوترها(داستان کوتاه)، نشر انترنتی، 2011 ، سایت دوات.
آثار ترجمه شده به زبان فرانسه:

- Harmonie nocturne (2001 - Editions Phébus)
ترجمه ی ژان شارل فلورس
- Le dilemme de l’architecte Mâhyâr (1988 - Editions Les Solitaires Intempestifs)

ترجمه‌ ژان شارل فلورس
- Portrait (1995 - Editions L’Harmattan ) ترجمه‌ی مونيك پيكارد
- A vous de jouer Mercutio! (1995 - Editions L’Harmattan) ترجمه‌ی مونيك پيكارد